FAQ - najczęściej zadawane pytania

E-faktura

Co to jest e-faktura?

+

E-faktura jest to dokument elektroniczny mający cechy faktury, podpisany elektronicznie, zastępujący fakturę papierową. E-faktura i faktura papierowa posiadają identyczne właściwości księgowo-podatkowe, różnią się jedynie sposobem dostarczania do Klientów.
W przypadku ING Lease e-faktury są to dokumenty w postaci pliku pdf zamieszczane na Portalu Klienta.

Ile kosztuje usługa e-faktury?

+

Usługa e-faktura jest bezpłatna.

Jak uruchomić usługę e-faktury?

+
 • Należy wypełnić formularz elektroniczny zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 • Następnego dnia roboczego zostanie aktywowana usługa e-faktury oraz utworzone konto na Portalu Klienta.
 • E-faktury będą udostępniane na Portalu Klienta.
 • O zamieszczaniu e-faktur będą Państwo informowani mailowo.

Jak można zmienić adres e-mail do otrzymywania e-faktur?

+

Należy wypełnić wniosek o zmianę danych teleadresowych, a następnie przesłać go za pomocą formularza kontaktowego.

Jaka data jest datą doręczenia e-faktury?

+

Za datę doręczenia e-faktury uznaje się datę jej zamieszczenia na Portalu Klienta.

Czy możliwe jest jednoczesne otrzymywanie e-faktur i faktur papierowych?

+

Nie. Faktury mogą być dostarczane tylko w jednej formie.

W jakiej formie e-faktury powinny być dostarczane do Urzędu Skarbowego dla celów kontrolnych?

+

Na żądanie Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego faktury powinny być dostarczone w takiej formie elektronicznej, aby można było odczytać i wydrukować ich treść.

Jak sprawdzić, czy e-faktura została podpisana prawidłowo?

+

Należy pobrać darmową Aplikację Weryfikującą podpis elektroniczny, a następnie za jej pomocą otworzyć e-fakturę zamieszczoną na Portalu Klienta.

Co to jest podpis elektroniczny?

+

Podpis elektroniczny – są to dane w postaci elektronicznej służące do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

Czy potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie do obsługi e-faktur?

+

Nie. Do weryfikacji e-faktury wystarczy darmowa Aplikacja Weryfikująca. Aby otworzyć dokument, wystarczy jakakolwiek darmowa aplikacja odczytująca pliki w formacie PDF (np. Acrobat Reader).

Czy trzeba zakupić podpis elektroniczny, aby otrzymywać e-faktury?

+

Nie. Do otrzymywania naszych e-faktur nie jest wymagane posiadanie własnego podpisu elektronicznego.

Czy e-faktura jest bezpieczna?

+

Tak. Każda e-faktura opatrzona jest podpisem elektronicznym oraz znacznikiem czasu weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego. Dzięki temu odbiorca faktury może sprawdzić czy faktura pochodzi z właściwego miejsca i ma pewność, że jej zawartość nie została zmodyfikowana od momentu wystawienia.

Jakie są podstawy prawne by posługiwać się e-fakturą?

+

Ustawa z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119).

Portal Klienta

Co to jest Portal Klienta?

+

Portal Klienta jest platformą informatyczną, na której prezentowane są dane dotyczące umów zawartych miedzy Państwem a ING Lease, m. in. faktury, harmonogramy.

Ile kosztuje dostęp do Portalu Klienta?

+

Dostęp do Portalu Klienta jest bezpłatny.

Jak uzyskać dostęp do Portalu Klienta?

+

Należy wypełnić wniosek elektroniczny zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, a następnie aktywować konto.

Jak aktywować konto na Portalu Klienta?

+
 • Na adres e-mail wskazany przez Państwa we wniosku zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej zostanie przesłany link aktywacyjny.
 • Po kliknięciu w link aktywacyjny należy zapoznać się z regulaminem, zaakceptować go, a następnie samemu nadać hasło dostępu. Hasło powinno spełniać następujące kryteria:
  • Długość od 6 do 12 znaków
  • Minimum 1 znak specjalny: ! % $ # @
  • Minimum 1 wielka litera
  • Minimum 1 mała litera
  • Minimum 1 cyfra

  Przykład poprawnego hasła: Cc#123456

 • W tym momencie konto jest już aktywne i można z niego korzystać bez ograniczeń.

Co jest loginem do konta na Portalu Klienta?

+

Loginem jest Państwa nr Klienta (pozycja nabywca/płatnik zamieszczana na każdej wystawianej przez nas fakturze)

Jak można zmienić adres e-mail do Portalu Klienta?

+

Należy przesłać prośbę o zmianę adresu e-mail przez formularz kontaktu.

Co zrobić w przypadku utraty hasła?

+
 • Należy wybrać opcję „Nie pamiętam hasła” na stronie głównej, a następnie podać swój login w polu „Resetowanie hasła” i kliknąć „Resetuj”.
 • Nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail podany we wniosku o dostęp do Portalu Klienta.

W jaki sposób zmienić hasło?

+

Hasło można zmienić w zakładce: Moje konto -> Zmiana hasła.
W celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa hasło powinno być zmieniane nie rzadziej niż raz w miesiącu. Hasło musi spełniać następujące kryteria:

 • Długość od 6 do 12 znaków
 • Minimum 1 znak specjalny: ! % $ # @
 • Minimum 1 wielka litera
 • Minimum 1 mała litera
 • Minimum 1 cyfra

Np.: Cc#123456

W jaki sposób wyszukać dokument?

+

W dolnym lewym rogu strony znajduje się pole „Szukaj dokumentu”, w które należy wpisać wyszukiwaną frazę. Dokumenty można wyszukiwać po nazwie, numerze, dacie dokumentu, typie dokumentu, terminie płatności, walucie oraz kwocie.

W jaki sposób pobrać dokumenty i załączniki?

+

Dokumenty można pobrać:

 • klikając na przycisk „Pobierz dokument” znajdujący się pod przyciskiem „Otwórz i zarządzaj” w skróconych szczegółach dokumentu,
 • klikając na przycisk „.pdf” znajdujący się w: Szczegóły dokumentów -> Pliki dokumentu,
 • przez opcję „Pobierz”-> „Tylko pliki dokumentu” w tabeli po prawej stronie w Szczegółach dokumentu.

Załączniki można pobrać:

 • wszystkie jednocześnie przez opcję „Pobierz”-> „Cały dokument” oraz „Pobierz”-> „Tylko załączniki” w tabeli po prawej stronie w Szczegółach dokumentu,
 • pojedynczo w: Szczegółach -> Załączniki dokumentu.

Jakie operacje można wykonywać na tabeli z dokumentami?

+

Na tabeli z dokumentami można wykonywać poniższe czynności:

 • sortowanie – dokumenty można sortować według określonej kolumny. Aby posortować dokumenty (rosnąco lub malejąco) według konkretnej cechy, należy kliknąć na nazwę (nagłówek) kolumny. Przy drugim kliknięciu porządek sortowania zmieni się na przeciwny,
 • grupowanie – dokumenty można grupować ze względu na cechy zawarte w kolumnach. Aby pogrupować dokumenty należy przenieść nazwę (nagłówek) kolumny, według której ma być przeprowadzone grupowanie, na pole/pasek powyżej nazw (nagłówków). Można grupować dokumenty maksymalnie po 2 cechach,
 • zmiana kolejności - aby zmienić porządek, kolumn wystarczy przeciągnąć nazwę kolumny na nowe miejsce w nagłówku tabeli,
 • dodawanie lub usuwanie kolumn – należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę kolumny i wybrać „Ustawienia kolumn”. Z nowego okienka „Dostępne kolumny” można dodać kolumny przenosząc je do nagłówka tabeli oraz usunąć przenosząc do niego nieużywane.

Informacje o leasingu w bankowości internetowej i mobilnej ING Banku

+

Klient ING Banku ma również dostęp o informacji o umowach leasingu i fakturach w swojej bankowości internetowej i mobilnej ING.

Terminowe zakończenie umowy

Kiedy kończy się umowa leasingu?

+

Umowa leasingu kończy się w dacie wymagalności ostatniej opłaty leasingowej.

Czy należy zgłosić chęć wykupu przedmiot leasingu po zakończeniu umowy?

+

W celu udogodnienia procesu wykupu przedmiotu leasingu ING Lease na około 30 dni przed terminem zakończenia umowy wysyła do Państwa:

 • pismo informujące o zakończeniu umowy,
 • zawiadomienie o kwocie do zapłaty, na podstawie którego należy dokonać płatności,
 • oświadczenie o zamiarze wykupu.

Celem zgłoszenia chęci wykupu należy odesłać skan podpisanego oświadczenia o zamiarze wykupu przedmiotu leasingu na adres e-mail wskazany w piśmie informującym o zakończeniu umowy.

Za jaką kwotę można wykupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy?

+

Korzystający może wykupić przedmiot leasingu za Wartość Końcową, która jest określona w umowie leasingu jako procent Wartości Początkowej przedmiotu leasingu.

Na jakiej podstawie należy dokonać płatności Wartości Końcowej?

+

Wartość Końcowa jest określona i płatna zgodnie z zapisami umowy. Dodatkowo w celu usprawnienia procesu zakończenia umowy ING Lease wystawia na Wartość Końcową zawiadomienie o kwocie do zapłaty, na podstawie którego należy dokonać płatności.

Wartość Końcową należy uregulować zawsze przelewem (nawet jeśli korzystają Państwo z usługi polecenia zapłaty), podając w tytule słowo „Wykup” i nr umowy leasingu.

Kiedy zostanie wystawiona faktura sprzedaży?

+

ING Lease wystawi fakturę na sprzedaż przedmiotu leasingu niezwłocznie po dacie końca okresu leasingu pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy leasingu oraz zapłacie Wartości Końcowej (liczy się data zaksięgowania środków na rachunku ING Lease). Ponadto na dzień wystawiania faktury sprzedaży przedmiot leasingu musi posiadać ważne ubezpieczenie.

Faktura sprzedaży może być wystawiona najwcześniej dzień po zakończeniu umowy leasingu.

Przykład: Umowa leasingu kończy się dnia 01.08.2016, faktura sprzedaży może być wystawiona najwcześniej 02.08.2016, minimalny okres ważności polisy ubezpieczeniowej to 02.08.2016

W jaki sposób zostanie dostarczona faktura sprzedaży?

+

W przypadku Klientów, którzy korzystają z usługi e-faktury, faktura sprzedaży zostanie zamieszczona na Portalu Klienta, natomiast w przypadku Klientów korzystających z faktur papierowych, faktura sprzedaży zostanie przesłana pocztą przesyłką poleconą.

Jeśli przedmiotem są pojazdy podlegające rejestracji, faktury sprzedaży z kartami pojazdu (jeśli dotyczy) zawsze są podpisywane przez wystawcę i wysyłane pocztą listem poleconym. Dokumenty mogą również zostać wysłane kurierem na koszt klienta po uprzednim zgłoszeniu chęci otrzymania przesyłki w taki sposób.

Czy można przedłużyć umowę leasingu?

+

Tak. Na wniosek Korzystającego i po uzyskaniu akceptacji Finansującego umowę leasingu można przedłużyć. W tym celu należy na minimum na 14 dni przed wygaśnięciem umowy wypełnić wniosek o zmianę harmonogramu, a następnie przesłać go za pomocą formularza kontaktowego . Zwrotnie otrzymają Państwo ofertę przedłużenia. W przypadku jej akceptacji zostanie przygotowany i przesłany do Państwa aneks, który należy który należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać zgodnie z reprezentacją oraz dostarczyć w oryginale na adres:
ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
Ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

Zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji opłata za przygotowanie oferty przedłużenie wynosi 200 PLN netto, natomiast opłata za przygotowanie aneksu w sprawie wydłużenia umowy leasingu – 500 PLN netto.

Co w sytuacji nieterminowej wpłaty Wartości Końcowej i/lub innych zobowiązań wynikających z umowy leasingu?

+

Zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji opłata za opóźnienie w wykupie przedmiotu leasingu (i uregulowaniu wszelkich innych zobowiązań) jest równa wysokości ostatniej zafakturowanej raty, jednak nie mniej niż 500 PLN netto. Opłata ta jest naliczona co 30 dni od daty zakończenia umowy do daty uregulowania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy. Ponadto ING Lease może naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę.

Czy faktura sprzedaży może być wystawiona na klienta jako osobę fizyczną?

+

Nie, nie ma takiej możliwości. ING Lease nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

W jakim terminie należy przerejestrować pojazd?

+

Pojazd powinien zostać przerejestrowany w Wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni od daty wystawiania faktury sprzedaży.

Co z ubezpieczeniem w przypadku zakończenia umowy leasingu?

+

Przed wykupem przedmiotu leasingu:

 • Na dzień wystawiania faktury sprzedaży przedmiot leasingu musi posiadać ważne ubezpieczenie.
 • Jeśli kończy się Państwu okres polisy ubezpieczeniowej, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu uzgodnienia, która strona umowy leasingu dokona przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej.
 • W przypadku wyboru oferty ING Lease przeniesienie własności Przedmiotu Leasingu możliwe jest po wystawieniu i opłaceniu faktury VAT z tytułu refaktury kosztów ubezpieczenia.

Podajemy dane kontaktowe w sprawie przedłużenia okresu ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenia komunikacyjne: Tomasz Zembrzuski, tel. 22 820 53 74, e-mail: tomasz.zembrzuski@inglease.pl
 • Ubezpieczenia majątkowe: Małgorzata Dąb-Kocioł, tel. 22 318 81 72, e-mail: ingubezpieczenia@grassavoye.pl

Po wykupie przedmiotu leasingu można::

 • korzystać z polisy ubezpieczeniowej (tylko w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych) do końca okresu jej ważności pod warunkiem podpisania aneksu do polisy lub
 • zrezygnować z polisy i uzyskać zwrot składki za niewykorzystany okres.

Podajemy dane kontaktowe w sprawie przepisania lub rezygnacji z polisy:

 • Ubezpieczenia komunikacyjne: Marzena Lasocka, tel. 228205431, e-mail: marzena.lasocka@inglease.pl
 • Ubezpieczenia majątkowe: Marcelina Niewójt, tel. 228205359, e-miał: marcelina.niewójt@inglease.pl

Czy osoba trzecia może wykupić przedmiot leasingu?

+

Osoba trzecia może wykupić przedmiot leasingu, jednakże ceną sprzedaży będzie aktualna wartość rynkowa a nie Wartość Końcowa. Za Wartość Końcową Przedmiot Leasingu może wykupić tylko i wyłącznie Korzystający.
Informujemy, iż ING Lease nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

Przedterminowe zakończenie umowy

Czy można zakończyć umowę przed końcem jej okresu?

+

Tak. Umowę leasingu można zakończyć przed końcem okresu leasingu zgodnym z podpisaną umową leasingu.

W przypadku leasingu operacyjnego, jeśli jest spełniony minimalny okres trwania umowy, przedmiot leasingu może być sprzedany za kwotę zdyskontowaną. Jeśli minimalny okres nie jest spełniony, wówczas sprzedaż może nastąpić za kwotę wyższą z dwóch: kwotę zdyskontowaną lub aktualną wartość rynkową.

Przykładowe minimalne okresy trwania umowy to:

 • 16 miesięcy – sprzęt komputerowy;
 • 24 miesiące – samochód osobowy/ciężarowy, meble;
 • 35 miesięcy – przyczepa/naczepa, ciągnik siodłowy.

Co to jest kwota zdyskontowana?

+

Kwota zdyskontowana jest to suma Wartości Końcowej oraz przyszłych opłat leasingowych zdyskontowana odpowiednią stopą referencyjną (zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Leasingu).

W jaki sposób należy zgłosić chęć przedterminowego zakończenia umowy leasingu?

+

W przypadku zainteresowania przedterminowym zakończeniem umowy prosimy o:

 • wybranie daty zakończenia umowy zgodnej z datą wymagalności raty leasingowej,
 • wypełnienie wniosku o przedterminowe zakończenie umowy,
 • przesłanie go minimalnie 7 dni przed planowaną datą zakończenia umowy za pomocą formularza kontaktowego.

Jakie koszty wiążą się z przedterminowym zakończeniem umowy?

+

W odpowiedzi na wniosek o przedterminowe zakończenie umowy otrzymają Państwo ofertę, która będzie zawierała wszelkie kwoty wymagalne do wcześniejszego zakończenia umowy, m.in.

 • kwotę zdyskontowaną;
 • opłatę manipulacyjną za rozpatrzenie wniosku o skrócenie Umowy Leasingu (zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji 200 PLN netto);
 • opłata manipulacyjna za sporządzenie aneksu do Umowy Leasingu (zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji 750 PLN netto);
 • nieuregulowane faktury.

Jeśli zaakceptują Państwo ofertę, zostanie przygotowany i przesłany aneks, który należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać zgodnie z reprezentacją oraz dostarczyć w oryginale na adres:
ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
Ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

Jeśli nie skorzystają Państwo z oferty, wówczas zostanie wystawiona opłatę manipulacyjną za rozpatrzenie wniosku o skrócenie Umowy Leasingu w wysokości 200 PLN netto.

Czy po dokonaniu wpłat zgodnie z ofertą przedterminowego zakończenia zostanie wystawiona faktura sprzedaży?

+

Warunkiem przedterminowego zakończenia umowy jest jednoczesne:

 • dokonanie wpłat (liczy się data zaksięgowania środków na rachunku ING Lease) oraz
 • dostarczenie dwóch egzemplarzy aneksów podpisanych zgodnie z reprezentacją Państwa firmy do siedziby ING Lease.

Faktura sprzedaży jest wystawiana najwcześniej dzień po zakończeniu umowy.

Czy przedmiot leasingu może być sprzedany osobie trzeciej?

+

Tak. Sprzedaż przedmiotu leasingu na rzecz osoby trzeciej następuje za kwotę wyższą z dwóch: kwotę zdyskontowana lub aktualną wartość rynkową.
Informujemy, iż ING Lease nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

Polecenie zapłaty

Co to jest polecenie zapłaty?

+

Polecenie zapłaty to całkowicie bezpieczna i w pełni automatyczna forma regulowania płatności. Jest to usługa dostępna tylko dla dokumentów wystawionych w PLN. Państwa faktury zostaną automatycznie opłacone w terminie wymagalności dokumentów księgowych.

Co należy robić, aby usługa działała prawidłowo?

+

Aby usługa działała prawidłowo, w dniu wymagalności faktury do godziny 8.00 należy zapewnić odpowiednią ilość środków na rachunku. Jeśli będzie brakowało nawet minimalnej kwoty, faktura nie zostanie opłacona.

Kiedy będzie próba pobrania, jeśli termin wymagalności faktury przypada w dniu wolnym od pracy?

+

Jeśli termin wymagalności faktury przypada w dniu wolnym, wówczas pobranie nastąpi najbliższego dnia roboczego po dacie wymagalności.

Co zrobić, jeśli w dniu wymagalności faktury nie zostanie zapewniona odpowiednia ilość środków na rachunku?

+

Jeżeli w terminie wymagalności faktury nie zostanie zapewniona odpowiednia ilości środków na koncie, zostaną wykonane jeszcze dwie próby pobrania w odstępach trzydniowych.
Nawet jeśli w międzyczasie dokonają Państwo płatności przelewem na rachunek ING Lease, nie jesteśmy w stanie powstrzymać ponowień pobrania.
W takiej sytuacji prosimy o wypełnienie wniosku o zwrot nadpłaty.

Przykład I:
Termin wymagalności faktury: 23 lipca 2016 (sobota)
Pobranie: najbliższych dzień roboczy, czyli 25 lipca 2016 (poniedziałek)
Pierwsze ponowienie: 28 lipca 2016 (czwartek)
Drugie ponowienie: 2 sierpnia 2016 (wotrek)

Przykład II:
Termin wymagalności: 11 sierpnia 2016 (czwartek)
Pobranie: 11 sierpnia 2016 (czwartek)
Pierwsze ponowienie: 16 sierpnia (wtorek)
Drugie ponowienie: 19 sierpnia (piątek)

Co zrobić, jeśli jednocześnie nastąpiło pobranie faktury za pomocą polecenia zapłaty i zapłata przelewem?

+

Należy wypełnić wniosek o zwrot nadpłaty.