Zaloguj
ING LEASE

Portal Klienta

 • Co jest loginem do konta na Portalu Klienta?

  Państwa Loginem jest numer Klienta, który jest umieszczany na każdym dokumencie księgowym w pozycji Nabywca / Płatnik.

 • Co to jest Portal Klienta?

  Portal Klienta jest platformą komunikacji z Klientem, na której prezentowane są dane dotyczące umów zawartych miedzy Państwem. Przy pomocy Portalu Klienta:

  • Złożysz wniosek
  • Zobaczysz dane o umowie (m.in.: harmonogramy, informacje o przedmiocie, dacie zakończenia)
  • Pobierzesz e-faktury, harmonogramy, potwierdzenie salda
  • Sprawdzisz stan rozliczeń
  • Znajdziesz informacje o zakończeniu umowy
    
 • Co zrobić w przypadku utraty hasła?
  • Należy wybrać opcję „Nie pamiętam hasła” na stronie głównej, a następnie podać swój login w polu „Resetowanie hasła” i kliknąć „Resetuj”.
  • Nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail podany we wniosku o dostęp do Portalu Klienta.
 • Ile kosztuje dostęp do Portalu Klienta?

  Dostęp do Portalu Klienta jest bezpłatny.

 • Jak aktywować konto na Portalu Klienta?
  • Na adres e-mail wskazany przez Państwa we wniosku zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej zostanie przesłany link aktywacyjny.
  • Po kliknięciu w link aktywacyjny należy zapoznać się z regulaminem, zaakceptować go, a następnie samemu nadać hasło dostępu. Hasło powinno spełniać następujące kryteria:
   • Długość od 6 do 12 znaków
   • Minimum 1 znak specjalny: ! % $ # @
   • Minimum 1 wielka litera
   • Minimum 1 mała litera
   • Minimum 1 cyfra

   Przykład poprawnego hasła: Cc#123456

  • W tym momencie konto jest już aktywne i można z niego korzystać bez ograniczeń.
 • Jak można zmienić adres e-mail do Portalu Klienta?

  Wypełnij wniosek Zmiana danych teleadresowych i wyślij przez formularz kontaktowy lub wypełnij bezpośrednio na Portalu Klienta.

 • Jak uzyskać dostęp do Portalu Klienta?

  Należy wypełnić wniosek elektroniczny zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, a następnie aktywować konto.

 • Portal Klienta jest dostępny w bankowości internetowej i mobilnej ING Banku

  Klient ING Banku ma również dostęp do informacji o umowach leasingu i fakturach w swojej bankowości internetowej i mobilnej ING.

 • W jaki sposób zmienić hasło?

  Hasło można zmienić w zakładce: Moje konto -> Zmiana hasła.
  W celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa hasło powinno być zmieniane nie rzadziej niż raz w miesiącu. Hasło musi spełniać następujące kryteria:

  • Długość od 6 do 12 znaków
  • Minimum 1 znak specjalny: ! % $ # @
  • Minimum 1 wielka litera
  • Minimum 1 mała litera
  • Minimum 1 cyfra

  Np.: Cc#123456

 • Instrukcja do Portalu Klienta

  Instrukcję do Portalu Klienta ING Lease znajdziesz tutaj

Wnioski dotyczące obsługi umowy

 • Pytania dotyczące wniosku o zmianę harmonogramu

  1. Jak złożyć wniosek o przedterminowe zakończenie umowy leasingu?
  Wnioski są dostępne:

  2. Abyśmy mogli przystąpić do rozpatrywania wniosku należy spełnić następujące warunki:

  • dostarczyć do ING Lease (Polska) Sp. z o.o. prawidłowo wypełniony wniosek. 
  • na dzień złożenia wniosku nie powinni Państwo posiadać przeterminowanych zobowiązań wobec ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
  • umowa leasingu nie wygasła

  3. Jaka jest opłata za zmianę harmonogramu?
  Opłaty za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie aneksu do umowy leasingu są wymienione w Tabelach Opłat i Prowizji dostępnych tutaj.

  4. Jak wygląda proces zmiany harmonogramu?
  Po otrzymaniu wniosku o zmianę w umowie leasingu oraz uzyskaniu akceptacji Finansującego otrzymają Państwo propozycję nowego harmonogramu. W przypadku jej akceptacji zostanie przygotowany i przesłany do Państwa aneks, który należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać zgodnie z reprezentacją oraz dostarczyć w oryginale na adres:

  ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
  Ul. Puławska 2
  02-566 Warszawa

  Warunkiem wprowadzenia zmian w systemie jest dostarczenie do ING Lease (Polska) Sp. z o.o. podpisanego aneksu.

 • Pytania dotyczące wniosku o przedterminowe zakończenie umowy leasingu

  1. Jak złożyć wniosek o przedterminowe zakończenie umowy leasingu?
  Wnioski są dostępne:

  2. Kiedy można zakończyć umowę przed zawartym w umowie terminem?
  W przypadku leasingu operacyjnego umowę można zakończyć, jeśli jest spełniony minimalny okres trwania umowy. Wniosek należy złożyć nie później niż 7 dni przed datą wymagalności najbliższej raty leasingowej (dla umów po cesji musi upłynąć 6 miesięcy od momentu podpisania cesji). 

  Przykładowe minimalne okresy trwania umowy to:

  • 16 miesięcy – sprzęt komputerowy
  • 24 miesiące – samochód osobowy/ciężarowy, meble
  • 35 miesięcy – przyczepa/naczepa, ciągnik siodłowy
  • 48 miesięcy – panele fotowoltaiczne

  Jeśli minimalny okres nie jest spełniony, wówczas sprzedaż może nastąpić za kwotę wyższą z dwóch: kwotę zdyskontowaną lub aktualną wartość rynkową.

  W przypadku leasingu finansowego  umowę można zakończyć po 6 miesiącach trwania umowy.  

  3. Co to jest kwota zdyskontowana?
  Kwota zdyskontowana jest to suma Wartości Końcowej oraz przyszłych opłat leasingowych zdyskontowana odpowiednią stopą referencyjną (zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Leasingu). „Kwota Zdyskontowana” oznacza, w przypadku Wygaśnięcia Umowy lub Wypowiedzenia Umowy, do której stosuje się Stopę Referencyjną Zmienną: sumę Wartości Końcowej Przedmiotu Leasingu oraz wszystkich Opłat Leasingowych, które byłyby wymagalne, gdyby Umowa nie wygasła lub nie została wypowiedziana w wysokości określonej w Tabeli Opłat Leasingowych obowiązującej za Okres Rozliczeniowy, w trakcie którego następuje Wygaśnięcie Umowy lub Wypowiedzenie Umowy. Każda Opłata Leasingowa, począwszy od Opłaty Leasingowej przypadającej bezpośrednio po Wygaśnięciu Umowy lub Wypowiedzeniu Umowy, zostanie zdyskontowana Stopą Referencyjną zastosowaną do jej obliczenia.

  4. Czy przedmiot leasingu może być sprzedany osobie trzeciej?
  Tak. Sprzedaż przedmiotu leasingu na rzecz osoby trzeciej następuje za kwotę wyższą z dwóch: kwotę zdyskontowaną lub aktualną wartość rynkową.

  5. Czy po dokonaniu wpłat zgodnie z ofertą przedterminowego zakończenia zostanie wystawiona faktura sprzedaży?
  Warunkiem przedterminowego zakończenia umowy jest jednoczesne:

  • dokonanie wpłat (liczy się data zaksięgowania środków na rachunku ING Lease) oraz
  • dostarczenie dwóch egzemplarzy aneksów podpisanych zgodnie z reprezentacją Państwa firmy do siedziby ING Lease.

  6. Kiedy po dokonaniu wpłat zgodnie z ofertą przedterminowego zakończenia zostanie wystawiona faktura sprzedaży?
  Faktura sprzedaży zostanie wystawiana najwcześniej dzień po zakończeniu umowy.

  7. Jaka jest opłata za przedterminowe zakończenie umowy?
  Opłata za aneks przedterminowego zakończenia umowy wynosi 950 zł netto.

 • Pytania dotyczące wniosku o cesję umowy leasingu

  1. Jak złożyć wniosek o cesję?
  Wnioski są dostępne:

  2. Jak długo będę czekać na wydanie decyzji?                                            
  Decyzja zostanie podjęta w ciągu 10 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku przez Obecnego Korzystającego i Przejmującego.

  3. Jak dowiem się o podjętej decyzji?                                                                                                
  O podjętej decyzji powiadomimy Państwa mailowo, a nasz Doradca skontaktuje się z Państwem w celu umówienia terminu podpisania dokumentów. 

  4. Jaka jest opłata za cesję i kto ją ponosi?

  • 300 zł netto – opłatę za rozpatrzenie wniosku o cesję naliczymy Korzystającemu jedynie w przypadku rezygnacji z cesji lub decyzji negatywnej.
  • 0,5% aktualnego kapitału, minimum 1 000 zł netto – opłatę za przygotowanie umowy cesji naliczymy Przejmującemu.

  5. Czy wymagane są dokumenty dodatkowe? Jakie?
  Tak, wymagane są następujące dokumenty:

  A. Wniosek o cesję z numerem umowy leasingu. 
  B. Załącznik 1C do wniosku (bez zgód 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.4 i 2.5 nie możemy rozpatrzyć wniosku). 
  C.Informacja do założenia Kartoteki Klienta ING:

  • skan umowy spółki
  • skany dowodów osobistych reprezentantów firmy
  • podstawowe informacje o działalności (a w tym dokładny, szczegółowy opis działalności - czym zajmuje się firma i w jaki sposób prowadzi swoją działalność, listę krajów, w których działają/zarejestrowani są/mają swoją siedzibę/ kontrahenci firmy, nazwę handlową - jeśli jest stosowana)
  • dodatkowe informacje, jeśli firma działa w branży transportowej - o    co jest transportowane (w tym – czy materiały niebezpieczne), o    ile samochodów i jakiego typu liczy flota, o    pod jakim adresem/adresami funkcjonują: biuro, magazyn, miejsce dla samochodów

  D. Oświadczenie dotychczasowego ubezpieczyciela - w przypadku zgody na ubezpieczenie poza pakietem ING Lease
  E. Załącznik 2C oraz wymienione poniżej dokumenty, jeśli kapitał pozostały do spłaty przekracza 100 000 zł netto:

  • pełna księgowość
   - sprawozdanie lub bilans za pełen poprzedni rok obrotowy i za ostatni zamknięty kwartał
  • księga przychodów i rozchodów 
   - PIT 36 z załącznikiem B za poprzedni rok z potwierdzeniem wysłania do US
   - podsumowanie z KPiR za zamknięte miesiące roku bieżącego 
   - amortyzacja za rok poprzedni i okres bieżący
  • ryczałt 
   - PIT 28 za poprzedni rok z potwierdzeniem wysłania do US 
   - podsumowanie z rejestru przychodów za zamknięte miesiące roku bieżącego 
   - oświadczenie o kosztach (na wniosku)

  6. Kto może przejąć umowę leasingu?
  Umowę leasingu może przejąć osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna i spółki prawa handlowego. 

  7. Gdzie mogę podpisać umowę cesji?
  Umowa cesji powinna zostać podpisana w oddziale finansującego. 

  8. Ile mam czasu na podpisanie umowy cesji?                                                                      
  14 dni od dnia otrzymania  informacji o decyzji. 

  9. Co z ubezpieczeniem?
  W przypadku ubezpieczenia z pakietu ING Lease wystawiamy aneks do polisy ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia poza pakietem ING Lease konieczne będzie:

  • przesłanie po podpisaniu cesji umowy leasingu aneksu do polisy ubezpieczeniowej lub 
  • przesłanie przed podpisaniem umowy cesji leasingu wniosku o ubezpieczenie poza pakietem ING Lease lub
  • przesłanie przed podpisaniem umowy cesji prośby o ofertę ubezpieczenia z pakietu ING Lease i zaakceptowanie tej oferty

  10. Kiedy można przekazać przedmiot leasingu Przejmującemu? 
  Przedmiot leasingu można przekazać przejmującemu w dniu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

 • Pytania dotyczące wniosku o przesłanie duplikatu dokumentów

  1. Jak złożyć wniosek o przesłanie duplikatu dokumentów?
  Wnioski są dostępne:

  2. Ile trwa wystawienie duplikatu?
  Duplikat zostanie wystawiony w ciągu 7 dni roboczych.

  3. Ile kosztuje wydanie duplikatu?
  5 zł netto za każdą stronę dokumentu. Nie mniej niż 30 zł netto oraz koszty rzeczywiste poniesione przez ING Lease.

  4. W jaki sposób otrzymam duplikat dokumentu?
  Duplikaty możemy wysłać drogą mailową lub pocztą zgodnie z wariantem wybranym na wniosku. Duplikat faktury można pobrać samodzielnie (bez konieczności zawnioskowania) z Portalu Klienta.

 • Pytania dotyczące wniosku o wydanie opinii o współpracy

  1. Jak złożyć wniosek o wydanie opinii o współpracy?
  Wnioski są dostępne:

  2. Ile trwa sporządzenie opinii o współpracy?
  Opinia zostanie sporządzona w ciągu 7 dni roboczych.

  3. Ile kosztuje wydanie opinii o współpracy?
  Sporządzenie i wydanie opinii kosztuje 100 zł netto.

  4. W jaki sposób otrzymam opinię o współpracy?
  Opinię o współpracy możemy wysłać drogą mailową lub pocztą. Zgodnie z wariantem wybranym na wniosku.

  5. Jakie informacje zawiera opinia o współpracy?
  Opinia o współpracy zawiera informacje o terminowości regulowania zobowiązań finansowych, zaległościach wobec ING Lease, walucie umowy, kapitału pozostałego do spłaty w walucie umowy a także rodzaju leasingu (finansowy / operacyjny). 

 • Pytania dotyczące wniosku o zmianę danych prawnych

  1. Jak złożyć wniosek o zmianę danych prawnych?
  Wnioski są dostępne:

  2. Z jakiego powodu ważne jest posiadanie aktualnych danych prawnych?
  Prawidłowe dane prawne pozwalają nam poprawnie generować dokumenty (np. faktury). Funkcjonowanie umowy z nieprawidłowymi danymi prawnymi może powodować niepożądane konsekwencje prawne i księgowe.  

  3. Jak szybko dane zostaną zmienione?
  Najczęściej dane zostają zmieniane w ciągu 10 dni roboczych od daty złożeniu kompletnego wniosku.  Jeżeli zmiana wymaga przygotowania aneksu do umowy, zostaną Państwo o tym poinformowani, co wydłuży czas zmiany danych.

  4. Jaka jest opłata za aneks do umowy leasingu wynikający ze zmiany danych prawnych?
  Opłata za aneks wynosi 200 zł netto.

 • Pytania dotyczące wniosku o zmianę danych teleadresowych

  1. Jak złożyć wniosek o zmianę danych teleadresowych?
  Wnioski są dostępne:

  2. Z jakiego powodu ważne jest posiadanie aktualnych danych teleadresowych?
  Prawidłowe dane teleadresowe (adres mailowy, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności) pozwalają nam poprawnie generować dokumenty (np. faktury) i wysyłać je na właściwy adres.  

  3. Jak szybko dane teleadresowe zostaną zaktualizowane?
  Dane zostaną zaktualizowane w ciągu 3 dni roboczych. 

  4. A co jeżeli chce zmienić nazwę firmy?
  W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o zmianę danych prawnych.

 • Pytania dotyczące wniosku o zwrot nadpłaty

  1. Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty?
  Wnioski są dostępne:

  2. Jak szybko dostanę zwrot nadpłaty?
  Zwrot nastąpi w ciągu 7 dni roboczych.

  3. Czy zwrot nadpłaty realizowany następuje w split payment (płatnością podzieloną) czy przelewem?
  Zwrot nadpłaty realizowany jest w takiej formie w jakiej została dokonana nadpłata.

Wnioski dotyczące obsługi pojazdów

 • Pytania dotyczące wniosku o podnajem innemu użytkownikowi

  1. Jak złożyć wniosek o podnajem innemu użytkownikowi?
  Wnioski są dostępne:

  2. Ile trwa wydanie zgody?
  Wydanie zgody na podnajem innemu użytkownikowi trwa do 10 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku.  Jeżeli czas oczekiwania na wydanie zgody się wydłuży to zostaną Państwo o tym poinformowani.

  3. Jaka jest opłata za wydanie zgody na podnajem i kto ponosi opłatę?
  Opłata za wydanie zgody na podnajem innemu użytkownikowi wynosi 300 zł netto lub – poza granicami Polski – 1000 zł netto.

  4. Kto może podnajmować przedmiot leasingu?
  Przedmiot leasingu może być podnajmowany przez osobę fizyczną, spółkę cywilną i spółki prawa handlowego.

  5. Co z ubezpieczeniem?
  W przypadku powiązań osobowych bądź kapitałowych pomiędzy podmiotami cena ubezpieczenia nie ulega zmianie. W pozostałych przypadkach przeliczymy koszt ubezpieczenia do akceptacji klienta. W przypadku ubezpieczenia poza pakietem ING należy dostarczyć potwierdzenie, że polisa obejmuje podnajem.

  6. Kto nie potrzebuje dodatkowej zgody na nieodpłatne użytkowanie przedmiotu leasingu?
  Takiej zgody nie potrzebują:

  • podmioty współpracujące oraz członkowie najbliższej rodziny (w przypadku działalności jednoosobowych i spółek cywilnych).
  • podmioty współpracujące (w przypadku spółek prawa handlowego, działalności jednoosobowych i spółek cywilnych).

  7. Co oznacza podmiot współpracujący? 
  Podmiot Współpracujący oznacza osobę zatrudnioną u Korzystającego na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej bądź współpracującą w ramach samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej.

  8. Co oznacza najbliższy członek rodziny? 
  Najbliższy Członek Rodziny oznacza małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo,
  ojczyma i macochę.

 • Pytania dotyczące wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki na szybę

  1. Jak złożyć wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki na szybę?
  Wnioski są dostępne:

  2. Ile trwa wydanie wtórnika?
  Wydanie wtórnika zależne jest od danego Wydziału Komunikacji. Wtórnik zostanie wydany tak szybko jak to będzie możliwe. 

  3. Jakie są koszty wydania wtórnika?
  Za wydanie wtórnika zniszczonych lub zagubionych dokumentów naliczamy opłatę w wysokości 100 zł netto oraz koszty rzeczywiste poniesione przez ING Lease

  4. W jako sposób zostanę poinformowany, że wtórnik jest gotowy do odbioru?
  Informacja przekazywana jest telefonicznie lub mailowo.

  5. W jaki sposób otrzymam wtórnik?
  Wtórnik może zostać odebrany osobiście lub wysłany na wskazany adres. Zgodnie z wariantem wybranym na wniosku.

 • Pytania dotyczące wniosku o zmianę miejsca użytkowania

  1. Jak złożyć wniosek o zmianę miejsca użytkowania?
  Wnioski są dostępne:

  2. Jak szybko dostanę zgodę?
  Zgoda na zmianę miejsca użytkowania przedmiotu leasingu wydawana jest w ciągu trzech dni od daty złożeniu kompletnego wniosku.

  3. Ile to kosztuje i kto ponosi opłatę?
  Opłata za wydanie zgody na zmianę miejsca użytkowania wynosi 300 zł netto. Opłatę za wydanie zgody wnosi aktualnie korzystający.

Terminowe zakończenie umowy

 • Co w sytuacji nieterminowej wpłaty Wartości Końcowej i/lub innych zobowiązań wynikających z umowy leasingu?

  Zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji opłata za opóźnienie w wykupie przedmiotu leasingu (i uregulowaniu wszelkich innych zobowiązań) jest równa wysokości przedostatniej zafakturowanej raty, jednak nie mniej niż 500 PLN netto. Opłata ta jest naliczona co 30 dni od daty zakończenia umowy do daty uregulowania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy. Ponadto ING Lease może naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę.

 • Co z ubezpieczeniem w przypadku zakończenia umowy leasingu?

  Przed wykupem przedmiotu leasingu:

  • Na dzień wystawiania faktury sprzedaży przedmiot leasingu musi posiadać ważne ubezpieczenie.
  • Jeśli kończy się Państwu okres polisy ubezpieczeniowej, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu uzgodnienia, która strona umowy leasingu dokona przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej.
  • W przypadku wyboru oferty ING Lease przeniesienie własności Przedmiotu Leasingu możliwe jest po wystawieniu i opłaceniu faktury VAT z tytułu refaktury kosztów ubezpieczenia.

  Podajemy dane kontaktowe w sprawie przedłużenia okresu ubezpieczenia:

  • Ubezpieczenia komunikacyjne: tel. +48 22 458 56 94
  • Ubezpieczenia majątkowe: tel. +48 22 458 56 95

  Po wykupie przedmiotu leasingu można:

  • korzystać z polisy ubezpieczeniowej (tylko w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych) do końca okresu jej ważności pod warunkiem podpisania aneksu do polisy lub
  • zrezygnować z polisy i uzyskać zwrot składki za niewykorzystany okres.

  Podajemy dane kontaktowe w sprawie przepisania lub rezygnacji z polisy:

  • Ubezpieczenia komunikacyjne: tel. +48 723 212 104
  • Ubezpieczenia majątkowe: tel. +48 723 212 104
 • Czy faktura sprzedaży może być wystawiona na klienta jako osobę fizyczną?

  Nie, nie ma takiej możliwości. ING Lease nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

 • Czy można przedłużyć umowę leasingu?

  Tak. Na wniosek Korzystającego i po uzyskaniu akceptacji Finansującego umowę leasingu można przedłużyć. W tym celu należy na minimum na 14 dni przed wygaśnięciem umowy wypełnić wniosek o zmianę harmonogramu, a następnie przesłać go za pomocą formularza kontaktowego. Zwrotnie otrzymają Państwo ofertę przedłużenia. W przypadku jej akceptacji zostanie przygotowany i przesłany do Państwa aneks, który należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać zgodnie z reprezentacją oraz dostarczyć w oryginale na adres:
  ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
  Ul. Puławska 2
  02-566 Warszawa

  Zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji opłata za przygotowanie oferty przedłużenie wynosi 200 PLN netto, natomiast opłata za przygotowanie aneksu w sprawie wydłużenia umowy leasingu – 750 PLN netto.

 • Czy osoba trzecia może wykupić przedmiot leasingu?

  Osoba trzecia może wykupić przedmiot leasingu, jednakże ceną sprzedaży będzie aktualna wartość rynkowa a nie Wartość Końcowa. Za Wartość Końcową Przedmiot Leasingu może wykupić tylko i wyłącznie Korzystający.
  Informujemy, iż ING Lease nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

 • W jakim terminie należy przerejestrować pojazd?

  Pojazd powinien zostać przerejestrowany w Wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni od daty wystawiania faktury sprzedaży.

 • W jaki sposób są kończone umowy leasingu?

  Miesiąc przed zakończeniem umowy leasingu wysyłamy na e-mail zawiadomienie o kwocie wykupu, w którym wskazujemy datę i kwotę do zapłaty przelewem. Po zapłacie wszelkich zobowiązań wynikających z umowy po jej zakończeniu wystawiamy fakturę na przedmiot.

E-faktura

 • Co to jest e-faktura?

  E-faktura jest to dokument elektroniczny mający cechy faktury, podpisany elektronicznie, zastępujący fakturę papierową. E-faktura i faktura papierowa posiadają identyczne właściwości księgowo-podatkowe, różnią się jedynie sposobem dostarczania do Klientów.
  W przypadku ING Lease e-faktury są to dokumenty w postaci pliku pdf zamieszczane na Portalu Klienta.

 • Czy e-faktura jest bezpieczna?

  Tak. Każda e-faktura opatrzona jest podpisem elektronicznym oraz znacznikiem czasu weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego. Dzięki temu odbiorca faktury może sprawdzić czy faktura pochodzi z właściwego miejsca i ma pewność, że jej zawartość nie została zmodyfikowana od momentu wystawienia.

 • Czy możliwe jest jednoczesne otrzymywanie e-faktur i faktur papierowych?

  Nie. Faktury mogą być dostarczane tylko w jednej formie.

 • Ile kosztuje usługa e-faktury?

  Usługa e-faktura jest bezpłatna.

 • Jaka data jest datą doręczenia e-faktury?

  Za datę doręczenia e-faktury uznaje się datę jej zamieszczenia na Portalu Klienta.

 • Jakie są podstawy prawne by posługiwać się e-fakturą?

  Ustawa z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119).

 • Jak można zmienić adres e-mail do otrzymywania e-faktur?

  Należy wypełnić wniosek o zmianę danych teleadresowych, a następnie przesłać go za pomocą formularza kontaktowego.

 • Jak uruchomić usługę e-faktury?
  • Należy wypełnić formularz elektroniczny zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
  • Następnego dnia roboczego zostanie aktywowana usługa e-faktury oraz utworzone konto na Portalu Klienta.
  • E-faktury będą udostępniane na Portalu Klienta.
  • O zamieszczaniu e-faktur będą Państwo informowani mailowo.

Polecenie zapłaty

Pozostałe tematy

 • Czy można wykorzystać mDowód jako dokument potwierdzający tożsamość?

  mDowód (dokument mObywatel) jest rozwiązaniem mobilnym dostępnym za pośrednictwem aplikacji mObywatel.  Jest to kolejny dokument tożsamości obok dowodu osobistego i paszportu. Dokument mObywatel posiada swoją:

  • Serię dokumentu (4 litery)
  • Numer dokumentu (5 cyfr)
  • Datę wydania
  • Datę ważności (dokument jest wystawiany na 5 lat)

  Dokument mObywatel dodatkowo przedstawia inne dane użytkownika aplikacji mObywatel, takie jak:

  • Zdjęcie
  • Nazwisko
  • Imię (Imiona)
  • Nr PESEL
  • Data urodzenia
  • Obywatelstwo
  • Imię ojca
  • Imię matki

  Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 o aplikacji mObywatel (art. 2 ust. 8.) „ dokument mObywatel – dokument mobilny stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika aplikacji mObywatel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron” oznacza że dokument może być wykorzystany przez posiadacza tylko w trakcie fizycznego kontaktu z Doradcą. Dokument nie jest akceptowalny w procesach zdalnych np. przy wypełnianiu wniosku o leasing w Moim ING, ING Business lub za pośrednictwem strony www.

  UWAGA! Należy pamiętać że mDowód i eDowód są różnymi dokumentami za pomocą których posiadacz może zalogować się do rozwiązań państwowych np. ePUAP:

  • E-dowód to dowód osobisty (plastikowy) z warstwą elektroniczną - Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/e-dowod
  • mDowód – jest mobilnym dokumentem tożsamości dostępnym przez aplikację mObywatel. 


  W przestrzeni publicznej stosowane mogą być wymiennie dwie nazwy „mDowód” lub „dokument mObywatel”, wynika to z faktu, iż pojęcie „dokument mObywatel” stosowany jest w przepisach prawa np. w ustawie o aplikacji mObywatel, mDowód jest nazwą stosowaną np. w samej aplikacji mObywatel. 

  Szczegóły na stronie: https://info.mobywatel.gov.pl/ 

 • Klauzule informacyjne

  Podstawowe definicje oraz klauzule informacyjne związane z Rozporzadzeniem o Ochronie Danych Osobowych znajdziesz tutaj

  Formularze związane z cofnięciem zgody znajdziesz tutaj

 • Lista krajów UHRC

  ING Lease nie współpracuje z kontrahentami z następujących krajów/obszarów: Syria, Kuba, Północna Korea, Sudan, Iran oraz Krym (część Ukrainy).

 • Ogólne Warunki Leasingu

  Ogólne Warunki Leasingu dla Firm w ING Lease (Polska) znajdziesz tutaj

  Ogólne Warunki Leasingu dla Przedsiębiorcy Konsumenta w ING Lease (Polska) znajdziesz tutaj

 • Nowy standard rachunkowości MSSF 16

  Informujemy, że ING Lease spełnia zobowiązania wynikające z nowych przepisów.

  Wszelkie informacje na temat tego, w jaki sposób mogą Państwo uwzględnić u siebie zmiany wynikając z nowego IFRS 16 prezentujemy w załączniku.

  IFRS 16 Changes in recognizing leases in the financial statements

  MSSF 16 Zmiany w zakresie ujmowania leasingu w SF

   

 • Poradnik Klienta

  Najważniejsze informacje potrzebne po podpisaniu umowy leasingu lub umowy cesji leasingu znajdziesz w Poradniku Klienta.

 • Ważne informacje dla klientów ING Lease w związku z koronawirusem.

  W czasie epidemii staramy się jak najlepiej dbać o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników oraz o dostęp do naszych usług. Przygotowaliśmy kilka ważnych i przydatnych wskazówek, które pomogą nam w tej niecodziennej sytuacji.

  Sprawdź!

 • WIBOR i WIRON - najważniejsze informacje

  W Polsce prowadzone są prace nad zastąpieniem obecnie stosowanych wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez nowy wskaźnik WIRON. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas za pomocą
Modułu Wiadomości

Zaloguj się do Portalu Klienta

Poznaj naszą ofertę
 

Wypełnij formularz

Odwiedź najbliższy
oddział

Lista oddziałów