Zaloguj
ING LEASE

Reklamacje


Jeśli działania ING Lease (Polska) Sp. z o.o. nie odpowiadają Twoim oczekiwaniom lub wymagają wyjaśnień, zachęcamy do poinformowania nas o tym.

Wszelkie zgłoszenia, w tym reklamacje, postrzegamy jako źródło informacji, które służy podnoszeniu jakości świadczonych przez nas usług.

Ewentualne pytania lub uwagi prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta ING Lease.

Jaka powinna być treść reklamacji?

Reklamacja powinna zawierać:

  • opis zdarzenia, którego dotyczy,
  • wskazanie zastrzeżenia co do usług/i oferowanych/ej przez ING Lease,
  • wyraźne wskazanie roszczenia Klienta względem ING Lease (tj. czego Klient żąda od ING Lease).

Terminy udzielania odpowiedzi na zgłoszenia/reklamacje oraz zasady rozpatrywania zgłoszeń/reklamacji klientów, do których ma zastosowanie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym („Ustawa”).

Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez ING Lease (Polska) Sp. z o.o. W przypadku bardziej skomplikowanych przypadków uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w podanym wyżej terminie tj. przed upływem trzydziestodniowego terminu, ING Lease (Polska) Sp. z o.o. zawiadomi Klienta w drodze: (i) listu poleconego lub (ii) wiadomości email wysłanej na adres wskazany przez Klienta, iż odpowiedź będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania przez ING Lease reklamacji. Zawiadomienie zawierać będzie: (i) informację co do przyczyn opóźnienia, (ii) wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz (iii) określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. W przypadku uznania przez ING Lease (Polska) Sp. z o.o., iż reklamacja jest zasadna, roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi na reklamację. Począwszy od 1 stycznia 2016r. Klient (do którego stosuje się Ustawę), który jest niezadowolony z udzielonej przez ING Lease (Polska) Sp. z o.o. odpowiedzi na złożoną przez niego reklamację, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas za pomocą
Modułu Wiadomości

Zaloguj się do Portalu Klienta

Poznaj naszą ofertę
 

Wypełnij formularz

Odwiedź najbliższy
oddział

Lista oddziałów