Reklamacje

Jeśli działania ING Lease (Polska) Sp. z o.o. nie odpowiadają Państwa oczekiwaniom lub wymagają wyjaśnień, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym. Wszelkie zgłoszenia, w tym reklamacje, postrzegamy jako źródło informacji, które służy podnoszeniu jakości świadczonych przez nas usług.

Jak skontaktować się z nami w sprawie zgłoszeń/reklamacji?

Prosimy o kierowanie ewentualnych pytań lub uwag do jednostki dedykowanej do obsługi zgłoszeń/reklamacji w ING Lease: Wydziału Obsługi Klienta, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

Zgłoszenia/reklamacje mogą być składane:

  • elektroniczne - poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, albo w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres bok@inglease.pl;
  • pisemnie - osobiście, w jednostce obsługującej Klientów składających zgłoszenia/reklamacje, o której mowa powyżej albo listownie na adres ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa;
  • ustnie - telefonicznie, pod numerem infolinii 801 200 111, albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w podanej powyżej jednostce obsługującej Klientów zgłaszających zgłoszenia/reklamacje.

Należy wybrać w treści zgłoszenia wygodny dla Państwa sposób przekazania odpowiedzi.

Treść reklamacji

Reklamacja powinna zawierać:

  • opis zdarzenia, którego dotyczy,
  • wskazanie zastrzeżenia co do usług/i oferowanych/ej przez ING Lease,
  • wyraźne wskazanie roszczenia Klienta względem ING Lease (tj. czego Klient żąda od ING Lease).

Terminy udzielania odpowiedzi na zgłoszenia/reklamacje oraz zasady rozpatrywania zgłoszeń/reklamacji klientów, do których ma zastosowanie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym („Ustawa”).

Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez ING Lease (Polska) Sp. z o.o. W przypadku bardziej skomplikowanych przypadków uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w podanym wyżej terminie tj. przed upływem trzydziestodniowego terminu, ING Lease (Polska) Sp. z o.o. zawiadomi Klienta w drodze: (i) listu poleconego lub (ii) wiadomości email wysłanej na adres wskazany przez Klienta, iż odpowiedź będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania przez ING Lease reklamacji. Zawiadomienie zawierać będzie: (i) informację co do przyczyn opóźnienia, (ii) wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz (iii) określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. W przypadku uznania przez ING Lease (Polska) Sp. z o.o., iż reklamacja jest zasadna, roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi na reklamację. Począwszy od 1 stycznia 2016r. Klient (do którego stosuje się Ustawę), który jest niezadowolony z udzielonej przez ING Lease (Polska) Sp. z o.o. odpowiedzi na złożoną przez niego reklamację, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.