Zaloguj
ING LEASE

E-faktura

 • Co to jest e-faktura?

  E-faktura jest to dokument elektroniczny mający cechy faktury, podpisany elektronicznie, zastępujący fakturę papierową. E-faktura i faktura papierowa posiadają identyczne właściwości księgowo-podatkowe, różnią się jedynie sposobem dostarczania do Klientów.
  W przypadku ING Lease e-faktury są to dokumenty w postaci pliku pdf zamieszczane na Portalu Klienta.

 • Czy e-faktura jest bezpieczna?

  Tak. Każda e-faktura opatrzona jest podpisem elektronicznym oraz znacznikiem czasu weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego. Dzięki temu odbiorca faktury może sprawdzić czy faktura pochodzi z właściwego miejsca i ma pewność, że jej zawartość nie została zmodyfikowana od momentu wystawienia.

 • Czy możliwe jest jednoczesne otrzymywanie e-faktur i faktur papierowych?

  Nie. Faktury mogą być dostarczane tylko w jednej formie.

 • Ile kosztuje usługa e-faktury?

  Usługa e-faktura jest bezpłatna.

 • Jaka data jest datą doręczenia e-faktury?

  Za datę doręczenia e-faktury uznaje się datę jej zamieszczenia na Portalu Klienta.

 • Jakie są podstawy prawne by posługiwać się e-fakturą?

  Ustawa z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119).

 • Jak można zmienić adres e-mail do otrzymywania e-faktur?

  Należy wypełnić wniosek o zmianę danych teleadresowych, a następnie przesłać go za pomocą formularza kontaktowego.

 • Jak uruchomić usługę e-faktury?
  • Należy wypełnić formularz elektroniczny zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
  • Następnego dnia roboczego zostanie aktywowana usługa e-faktury oraz utworzone konto na Portalu Klienta.
  • E-faktury będą udostępniane na Portalu Klienta.
  • O zamieszczaniu e-faktur będą Państwo informowani mailowo.

Portal Klienta

 • Co jest loginem do konta na Portalu Klienta?

  Państwa Loginem jest numer Klienta, który jest umieszczany na każdym dokumencie księgowym w pozycji Nabywca / Płatnik.

 • Co to jest Portal Klienta?

  Portal Klienta jest platformą komunikacji z Klientem, na której prezentowane są dane dotyczące umów zawartych miedzy Państwem. Przy pomocy Portalu Klienta:

  • Złożysz wniosek
  • Zobaczysz dane o umowie (m.in.: harmonogramy, informacje o przedmiocie, dacie zakończenia)
  • Pobierzesz e-faktury, harmonogramy, potwierdzenie salda
  • Sprawdzisz stan rozliczeń
  • Znajdziesz informacje o zakończeniu umowy
    
 • Co zrobić w przypadku utraty hasła?
  • Należy wybrać opcję „Nie pamiętam hasła” na stronie głównej, a następnie podać swój login w polu „Resetowanie hasła” i kliknąć „Resetuj”.
  • Nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail podany we wniosku o dostęp do Portalu Klienta.
 • Ile kosztuje dostęp do Portalu Klienta?

  Dostęp do Portalu Klienta jest bezpłatny.

 • Jak aktywować konto na Portalu Klienta?
  • Na adres e-mail wskazany przez Państwa we wniosku zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej zostanie przesłany link aktywacyjny.
  • Po kliknięciu w link aktywacyjny należy zapoznać się z regulaminem, zaakceptować go, a następnie samemu nadać hasło dostępu. Hasło powinno spełniać następujące kryteria:
   • Długość od 6 do 12 znaków
   • Minimum 1 znak specjalny: ! % $ # @
   • Minimum 1 wielka litera
   • Minimum 1 mała litera
   • Minimum 1 cyfra

   Przykład poprawnego hasła: Cc#123456

  • W tym momencie konto jest już aktywne i można z niego korzystać bez ograniczeń.
 • Jak można zmienić adres e-mail do Portalu Klienta?

  Wypełnij wniosek Zmiana danych teleadresowych i wyślij przez formularz kontaktowy lub wypełnij bezpośrednio na Portalu Klienta.

 • Jak uzyskać dostęp do Portalu Klienta?

  Należy wypełnić wniosek elektroniczny zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, a następnie aktywować konto.

 • Portal Klienta jest dostępny w bankowości internetowej i mobilnej ING Banku

  Klient ING Banku ma również dostęp do informacji o umowach leasingu i fakturach w swojej bankowości internetowej i mobilnej ING.

 • W jaki sposób zmienić hasło?

  Hasło można zmienić w zakładce: Moje konto -> Zmiana hasła.
  W celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa hasło powinno być zmieniane nie rzadziej niż raz w miesiącu. Hasło musi spełniać następujące kryteria:

  • Długość od 6 do 12 znaków
  • Minimum 1 znak specjalny: ! % $ # @
  • Minimum 1 wielka litera
  • Minimum 1 mała litera
  • Minimum 1 cyfra

  Np.: Cc#123456

 • Instrukcja do Portalu Klienta

  Instrukcję do Portalu Klienta ING Lease znajdziesz tutaj

Terminowe zakończenie umowy

 • Co w sytuacji nieterminowej wpłaty Wartości Końcowej i/lub innych zobowiązań wynikających z umowy leasingu?

  Zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji opłata za opóźnienie w wykupie przedmiotu leasingu (i uregulowaniu wszelkich innych zobowiązań) jest równa wysokości przedostatniej zafakturowanej raty, jednak nie mniej niż 500 PLN netto. Opłata ta jest naliczona co 30 dni od daty zakończenia umowy do daty uregulowania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy. Ponadto ING Lease może naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę.

 • Co z ubezpieczeniem w przypadku zakończenia umowy leasingu?

  Przed wykupem przedmiotu leasingu:

  • Na dzień wystawiania faktury sprzedaży przedmiot leasingu musi posiadać ważne ubezpieczenie.
  • Jeśli kończy się Państwu okres polisy ubezpieczeniowej, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu uzgodnienia, która strona umowy leasingu dokona przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej.
  • W przypadku wyboru oferty ING Lease przeniesienie własności Przedmiotu Leasingu możliwe jest po wystawieniu i opłaceniu faktury VAT z tytułu refaktury kosztów ubezpieczenia.

  Podajemy dane kontaktowe w sprawie przedłużenia okresu ubezpieczenia:

  • Ubezpieczenia komunikacyjne: tel. +48 695 800 243
  • Ubezpieczenia majątkowe: 
   Polisy obce +48 695 800 056
   Polisy w ramach UG +48 725 540 504

  Po wykupie przedmiotu leasingu można::

  • korzystać z polisy ubezpieczeniowej (tylko w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych) do końca okresu jej ważności pod warunkiem podpisania aneksu do polisy lub
  • zrezygnować z polisy i uzyskać zwrot składki za niewykorzystany okres.

  Podajemy dane kontaktowe w sprawie przepisania lub rezygnacji z polisy:

  • Ubezpieczenia komunikacyjne: tel. +48 723 212 104
  • Ubezpieczenia majątkowe: tel. +48 723 212 104
 • Czy faktura sprzedaży może być wystawiona na klienta jako osobę fizyczną?

  Nie, nie ma takiej możliwości. ING Lease nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

 • Czy można przedłużyć umowę leasingu?

  Tak. Na wniosek Korzystającego i po uzyskaniu akceptacji Finansującego umowę leasingu można przedłużyć. W tym celu należy na minimum na 14 dni przed wygaśnięciem umowy wypełnić wniosek o zmianę harmonogramu, a następnie przesłać go za pomocą formularza kontaktowego. Zwrotnie otrzymają Państwo ofertę przedłużenia. W przypadku jej akceptacji zostanie przygotowany i przesłany do Państwa aneks, który należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać zgodnie z reprezentacją oraz dostarczyć w oryginale na adres:
  ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
  Ul. Puławska 2
  02-566 Warszawa

  Zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji opłata za przygotowanie oferty przedłużenie wynosi 200 PLN netto, natomiast opłata za przygotowanie aneksu w sprawie wydłużenia umowy leasingu – 500 PLN netto.

 • Czy osoba trzecia może wykupić przedmiot leasingu?

  Osoba trzecia może wykupić przedmiot leasingu, jednakże ceną sprzedaży będzie aktualna wartość rynkowa a nie Wartość Końcowa. Za Wartość Końcową Przedmiot Leasingu może wykupić tylko i wyłącznie Korzystający.
  Informujemy, iż ING Lease nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

 • W jakim terminie należy przerejestrować pojazd?

  Pojazd powinien zostać przerejestrowany w Wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni od daty wystawiania faktury sprzedaży.

 • W jaki sposób są kończone umowy leasingu?

  Miesiąc przed zakończeniem umowy leasingu wysyłamy na e-mail zawiadomienie o kwocie wykupu, w którym wskazujemy datę i kwotę do zapłaty przelewem. Po zapłacie wszelkich zobowiązań wynikających z umowy po jej zakończeniu wystawiamy fakturę na przedmiot.

Przedterminowe zakończenie umowy

 • Co to jest kwota zdyskontowana?

  Kwota zdyskontowana jest to suma Wartości Końcowej oraz przyszłych opłat leasingowych zdyskontowana odpowiednią stopą referencyjną (zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Leasingu).

 • Czy można zakończyć umowę przed końcem jej okresu?

  Tak. Umowę leasingu można zakończyć przed końcem okresu leasingu zgodnym z podpisaną umową leasingu.

  W przypadku leasingu operacyjnego, jeśli jest spełniony minimalny okres trwania umowy, przedmiot leasingu może być sprzedany za kwotę zdyskontowaną. Jeśli minimalny okres nie jest spełniony, wówczas sprzedaż może nastąpić za kwotę wyższą z dwóch: kwotę zdyskontowaną lub aktualną wartość rynkową.

  Przykładowe minimalne okresy trwania umowy to:

  • 16 miesięcy – sprzęt komputerowy;
  • 24 miesiące – samochód osobowy/ciężarowy, meble;
  • 35 miesięcy – przyczepa/naczepa, ciągnik siodłowy.
 • Czy po dokonaniu wpłat zgodnie z ofertą przedterminowego zakończenia zostanie wystawiona faktura sprzedaży?

  Warunkiem przedterminowego zakończenia umowy jest jednoczesne:

  • dokonanie wpłat (liczy się data zaksięgowania środków na rachunku ING Lease) oraz
  • dostarczenie dwóch egzemplarzy aneksów podpisanych zgodnie z reprezentacją Państwa firmy do siedziby ING Lease.

  Faktura sprzedaży jest wystawiana najwcześniej dzień po zakończeniu umowy.

 • Czy przedmiot leasingu może być sprzedany osobie trzeciej?

  Tak. Sprzedaż przedmiotu leasingu na rzecz osoby trzeciej następuje za kwotę wyższą z dwóch: kwotę zdyskontowana lub aktualną wartość rynkową.
  Informujemy, iż ING Lease nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

 • Jakie koszty wiążą się z przedterminowym zakończeniem umowy?

  W odpowiedzi na wniosek o przedterminowe zakończenie umowy otrzymają Państwo kalkulację, która będzie zawierała wszelkie kwoty wymagalne do wcześniejszego zakończenia umowy, m.in.

  • kwotę zdyskontowaną;
  • opłatę manipulacyjną za rozpatrzenie wniosku o skrócenie Umowy Leasingu (zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji 200 PLN netto);
  • opłata manipulacyjna za sporządzenie aneksu do Umowy Leasingu (zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji 750 PLN netto);
  • nieuregulowane faktury.

  Jeśli zaakceptują Państwo kalkulację, zostanie przygotowany i przesłany aneks, który należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać zgodnie z reprezentacją oraz dostarczyć w oryginale na adres:
  ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
  Ul. Puławska 2
  02-566 Warszawa

  Jeśli nie skorzystają Państwo z mozliwości przedterminowego zakończenia Umowy, wówczas zostanie wystawiona opłatę manipulacyjną za rozpatrzenie wniosku o skrócenie Umowy Leasingu w wysokości 200 PLN netto.

 • W jaki sposób należy zgłosić chęć przedterminowego zakończenia umowy leasingu?

  W przypadku zainteresowania przedterminowym zakończeniem umowy prosimy o:
  wybranie daty zakończenia umowy zgodnej z datą wymagalności raty leasingowej,
  wypełnienie wniosku o przedterminowe zakończenie umowy,
  przesłanie go minimalnie 7 dni przed planowaną datą zakończenia umowy za pomocą formularza kontaktowego.

Polecenie zapłaty

Pozostałe

Potrzebujesz wsparcia?

Zadzwoń do nas

801 200 111

Napisz do nas

Wybierz formularz

Odwiedź najbliższy oddział

Lista oddziałów