Leasing operacyjny czytaj o leasingu operacyjnym

Leasing finansowyczytaj o leasingu finansowym

Leasing zwrotny – transakcja leasingowa, w której Korzystający jest równocześnie Dostawcą przedmiotu leasingu. Korzystający odsprzedając firmie leasingowej swoje środki trwałe przestaje być właścicielem i staje się użytkownikiem danego dobra. W zamian odzyskuje środki finansowe dotychczas zamrożone w tych środkach trwałych.

Korzystający – podmiot korzystający z leasingu (Leasingobiorca).

Finansujący – firma leasingowa (Leasingodawca).

Kaucja Gwarancyjna - oznacza opłatę, jaka ma być uiszczona przez Korzystającego na rzecz Finansującego przeznaczoną na poczet innych płatności wynikającej z Umowy.

Opłaty Leasingowe - oznacza kwoty płatne przez Korzystającego z tytułu leasingu i określone zgodnie z harmonogramem płatności.

Opłata Manipulacyjna - oznacza opłatę, jaka ma być uiszczona przez Korzystającego z tytułu zawarcia Umowy.

Opłata za Finansowanie przed Dostawą - oznacza opłatę, jaka ma być uiszczona przez Korzystającego z tytułu finansowania nabycia Przedmiotu Leasingu przed Datą Rozpoczęcia Leasingu (np. w procesie importu lub produkcji/budowy środka trwałego).

Opłata Wstępna - oznacza opłatę, stanowiącą udział własny Korzystającego.

Wartość rezydualna (końcowa) – wartość, za jaką Korzystający może odkupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy leasingu.  

Szkoda częściowa - występuje, gdy Przedmiot Leasingu zostanie uszkodzony w stopniu umożliwiającym przywrócenie go do stanu poprzedzającego szkodę.

Szkoda całkowita - występuje, gdy Przedmiot Leasingu zostanie utracony, zniszczony lub uszkodzony w stopniu wykluczającym dalsze z niego korzystanie. Na skutek wystąpienia szkody całkowitej Umowa leasingu wygasa.

Hipotetyczna wartość netto - minimalna wartość końcowa, za którą, zgodnie z ustawami podatkowymi, dotychczasowy Korzystający może wykupić przedmiot leasingu. Wartość ta obliczana jest jako wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczone według metody degresywnej z uwzględnieniem współczynnika 3.