Dofinansowanie z EBI

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszej oferty leasingowej?

Napisz do nas!

ING Lease Polska dzięki współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) pozyskuje środki finansowe, dzięki którym małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z finansowania inwestycji na korzystniejszych warunkach niż standardowa oferta leasingu.

Korzyści z finansowania z EBI:

 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej finansowo oferty w EUR;
 • niższy koszt leasingu, niż w przypadku oferty standardowej;
 • korzyści podatkowe związane z korzystaniem z leasingu;
 • współpraca ze stabilnym partnerem posiadającym silne zaplecze kapitałowe.

Finansowanie z EBI kierujemy do podmiotów:

 • prowadzących działalność gospodarczą;
 • będących przedsiębiorstwami autonomicznymi spełniających warunki klasyfikacji do grupy SME/MID.

Warunku autonomicznego przedsiębiorstwa SME

Warunku autonomicznego przedsiębiorstwa MID

Przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników (w przeliczeniu na liczbę pełnych etatów) w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o leasing.

Przedsiębiorstwa MID zatrudniające powyżej 250 ale nie więcej niż 3000 pracowników (w przeliczeniu na liczbę pełnych etatów) w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o leasing.

Przedsiębiorstwem jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy prawnej; zatem również przedsiębiorstwa rodzinne, spółki osobowe i stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą mogą być traktowane jako przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo SME / MID jest uważane za autonomiczne, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. Jest całkowicie niezależne, tj. nie ma udziału w innych przedsiębiorstwach lub żadne inne przedsiębiorstwo nie ma w nim udziału, lub
 2. Posiada poniżej 25% wkładów, udziałów lub akcji (w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa) w co najmniej jednym innym przedsiębiorstwie lub jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo posiada nie więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji (w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie lub
 3. Mniej niż 50% wkładów, udziałów lub akcji jest własnością niżej wymienionych jednostek, które nie mają dominującego wpływu na przedsiębiorstwo: tj.:
  • publiczne spółki inwestycyjne,
  • przedsięwzięcia venture capital,
  • inwestorzy „business angels”,
  • uczelnie wyższe lub centra badawcze o charakterze non-profit,
  • inwestorzy instytucjonalni w tym regionalne fundusze rozwoju,
  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) gdzie roczny budżet wynosi mniej niż równowartość 10 mio EUR oraz zakres władzy administracyjnej obejmuj mniej niż 5 tys. mieszkańców.

Przykłady przedmiotów i warunki finansowania:

 • Ze środków EBI mogą być finansowane umowy leasingu dotyczące zakupu lub rozbudowy środków trwałych w przedsiębiorstwach SME/MID, za wyjątkiem sektorów i aktywności wykluczonych spod finansowania przez EBI.
 • Finansowaniu objęte mogą być zarówno nowe, jak i używane przedmioty leasingu.
 • Projekt może być zlokalizowany w dowolnym kraju UE.
 • Łączny koszt każdego z Projektów nie może przekroczyć równowartości 12,5 mln EUR.
 • Minimalny czas trwania umowy leasingu finansowanej ze środków EBI ≥ 2 lata.

Przykłady branż i aktywności wyłączonych z finansowania z EBI:

 • produkcja: broni i amunicji; wyposażenia lub infrastruktury wojskowej lub policyjnej; wyposażenia więzień, izb zatrzymania;
 • działalność hazardowa;
 • przemysł tytoniowy;
 • działalność wykorzystująca żywe zwierzęta do celów eksperymentalnych i naukowych;
 • działalność wywierająca znaczny wpływ na środowisko;
 • działalność uznawana za etycznie i moralnie kontrowersyjną np. badania nad klonowaniem ludzi;
 • typowa działalność deweloperska;
 • typowa działalność finansowa;
 • nabycie licencji lub prawa do eksploatacji zasobów mineralnych;
 • nabycie wartości firmy, np. zakup wartości niematerialnych i prawnych, który mógłby wyegzekwować lub doprowadzić do silnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Zadzwoń do nas
801 200 111
Napisz jeśli wolisz

Formularz kontaktowy

lub odwiedź osobiście

Lista placówek