ABC Leasingu

Czym jest leasing?

+

Leasing jest formą finansowania skupiającą cechy zarówno najmu/dzierżawy, jak i kredytu. Przedmiotem leasingu może być każda rzecz zaliczana do środków trwałych, zarówno nowa, jak i używana, niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej m.in.: samochody, sprzęt budowlany, sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia, sprzęt IT, linie produkcyjne.

Co to jest umowa leasingu?

+

Umowa Leasingu to transakcja, w której Finansujący (Leasingodawca) zakupuje od wskazanego Dostawcy określony przedmiot leasingu, a następnie przekazuje Korzystającemu (Leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej umową rzeczy na uzgodniony czas. Korzystający płaci ustalone opłaty, a po spłacie wszystkich rat leasingowych, przedmiot leasingu może zostać przez niego wykupiony.

Schemat transakcji leasingowej

Jakie mamy strony transakcji leasingowej?

+
 • Korzystający (Leasingobiorca) to osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła umowę leasingu z firmą leasingową, na mocy której użytkuje przedmiot leasingu.
 • Finansujący (Leasingodawca) to firma leasingowa.
 • Dostawca przedmiotu leasingu to podmiot gospodarczy (osoba prawna lub fizyczna) sprzedający i dostarczający przedmiot leasingu. W przypadku tzw. leasingu zwrotnego rolę Dostawcy pełni Korzystający.

Zalety leasingu

+

Leasing jest doskonałym sposobem finansowania inwestycji w każdej firmie - od spółek giełdowych, po małe przedsiębiorstwa. Warto rozważyć ten sposób finansowania inwestycji, chociażby ze względu na korzyści podatkowe czy proste i szybkie procedury.

Leasing ma szereg zalet. To między innymi:

 • przesunięcie w czasie obciążeń podatkowych (leasing operacyjny),
 • zwiększenie efektywności firmy (poprawa płynności, zmniejszenie zadłużenia, poprawa struktury bilansu),
 • finansowanie szerokiego spektrum aktywów (od nieruchomości poprzez maszyny do samochodów),
 • dopasowanie struktury transakcji do potrzeb Korzystającego (budżet wydatków, strategia podatkowa),
 • elastyczność w ustalaniu rat leasingowych; opłaty leasingowe pokrywane są z bieżących przychodów uzyskiwanych z tytułu używania przedmiotu leasingu,
 • możliwości uwolnienia gotówki zaangażowanej w obecnie posiadane środki trwałe (leasing zwrotny), łatwe procedury i szybka ścieżka decyzyjna,
 • proste zabezpieczenia.

Leasing, a kredyt

+

Występują istotne różnice między rozwiązaniami, jakie gwarantują oba sposoby pozyskania finansowania. Z pewnością największa rozbieżność dotyczy formy, w jakiej wsparcie jest udzielane. W przypadku leasingu są to środki trwałe oddawane w użytkowanie. Podmiot, który pozyskał w ten sposób produkt, urządzenie, pojazd, itp., może korzystać z nich, nie będąc ich właścicielem. Przy kredycie przedsiębiorca zainteresowany otrzymuje środki pieniężne na zakup środka, którego staje się właścicielem.

Podatek VAT w leasingu

+

Ustawa o podatku VAT rozróżnia dwa typy transakcji leasingowych i ustala dla nich dwie, różne zasady naliczania podatku VAT. Zgodnie z ww. ustawą leasing operacyjny traktowany jest jako świadczenie usług, natomiast leasing finansowy – jako dostawa towarów. Podatek VAT od transakcji leasingowych rozliczany jest na zasadach ogólnych i podlega rozliczeniu z podatkiem naliczonym w firmie Korzystającego.

Leasing operacyjny – świadczenie usług

 • Podatek VAT doliczany jest do każdej płatności leasingowej w momencie jej wymagalności.
 • Stawka podatku wynosi 23% bez względu na stawkę podatku VAT zastosowaną przy zakupie przedmiotu leasingu.
 • Dla każdej płatności leasingowej (udział własny, opłata manipulacyjna, rata leasingowa) wystawiana jest faktura VAT.

Leasing finansowy – dostawa towarów

 • Podatek VAT naliczany jest z góry od sumy wszystkich płatności leasingowych.
 • Stawka podatku VAT dla leasingu jest tożsama ze stawką zastosowaną przy zakupie przedmiotu leasingu (23% lub 8%).
 • Po przekazaniu przedmiotu leasingu do użytkowania wystawiana jest przez Finansującego jedna faktura VAT na sumę płatności leasingowych. VAT jest uiszczany przez Korzystającego jednorazowo i rozliczany na zasadach ogólnych. W dalszym okresie trwania umowy, Finansujący wystawia noty odsetkowe opiewające na wartość raty leasingowej netto (bez VAT).

Leasing w rachunkowości

+

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, umowa leasingu finansowego to umowa w której Korzystający:

 • zalicza przedmiot leasingu do swoich aktywów bilansowych,
 • dokonuje odpisów amortyzacyjnych i zalicza te odpisy do bieżących kosztów,
 • zalicza do bieżących kosztów część odsetkową raty leasingowej.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, umowa leasingu finansowego to umowa w której Korzystający:

 • przenosi własność przedmiotu umowy leasingu na Korzystającego po zakończeniu okresu jej trwania,
 • zawiera prawo do nabycia przedmiotu leasingu przez Korzystającego, po zakończeniu okresu na jaki została zawarta, za cenę niższą od wartości rynkowej z dnia nabycia - chodzi w tym przypadku o nabycie środka trwałego przez Korzystającego,
 • okres, na jaki została zawarta, pokrywa się w przeważającej części z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może on być krótszy niż ¾ tego okresu - prawo własności środka trwałego może być (ale nie musi), po okresie trwania umowy, przeniesione na Korzystającego,
 • suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przewyższa 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy - w sumie opłat branej pod uwagę przy weryfikacji tego warunku uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą Korzystający zobowiązuje się zapłacić z tytułu jego nabycia; nie bierze się natomiast pod uwagę płatności na rzecz Korzystającego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie środka trwałego, jeżeli Korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie,
 • zawiera przyrzeczenie Finansującego do zawarcia z Korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie,
 • przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa Korzystający,
 • przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb Korzystającego - spełnienie tego warunku oznacza, iż z dużą dozą prawdopodobieństwa środek trwały zostanie nabyty przez Korzystającego, nawet jeśli nie zostało to wprost przewidziane w umowie.

Leasing w ustawach podatkowych

+

Ustawy podatkowe (Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) wyróżniają dwa rodzaje umów leasingu.

Umowa leasingu, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych to umowa nazwana w kodeksie cywilnym, a także każda inna umowa, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej Finansującym, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej Korzystającym, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

W ustawach podatkowych możemy znaleźć warunki, jakie muszą spełnić umowy, aby zaistniały określone konsekwencje podatkowe.


Leasing operacyjny – przedmiot leasingu zalicza się do składników majątkowych Finansującego, czyli firmy leasingowej, która dokonuje amortyzacji. Jednocześnie do kosztów uzyskania przychodów Korzystający zalicza w całości raty leasingowe.

Warunki:

 • Umowa leasingu jest zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej:
  - 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne,
  - 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości.
 • Suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny – przedmiot leasingu zalicza się do składników majątkowych Finansującego, czyli firmy leasingowej, która dokonuje amortyzacji. Jednocześnie do kosztów uzyskania przychodów Korzystający zalicza w całości raty leasingowe.

Konsekwencje podatkowe:

 • Cała rata leasingowa (kapitał + odsetki) stanowi koszt uzyskania przychodu Korzystającego i jednocześnie przychód Finansującego.
 • Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący.
 • Minimalna wartość końcowa dla Korzystającego = hipotetyczna wartość netto.

Leasing finansowy – to rodzaj leasingu, w którym amortyzacji przedmiotu leasingu dokonuje Korzystający. Obok amortyzacji do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć dodatkowo część odsetkową raty leasingowej..

Warunki:

 • Umowa leasingu jest zawarta na czas oznaczony (brak ograniczeń co do okresu trwania).
 • Suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.
 • Umowa leasingu zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje Korzystający.

Konsekwencje podatkowe:

 • Koszt uzyskania przychodu Korzystającego i jednocześnie przychód Finansującego stanowi część odsetkowa raty leasingowej.
 • Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający.

Porównanie wariantów leasingu

+

Decydując się na leasing, należy zwrócić uwagę na jego rodzaj: operacyjny lub finansowy. Każdy z nich ma swoje zalety uzależnione m.in. od specyfikacji prowadzonej działalności oraz od specyfikacji przedmiotu, który chcemy sfinansować.

Słownik pojęć

+

Leasing zwrotny – transakcja leasingowa, w której Korzystający jest równocześnie Dostawcą przedmiotu leasingu. Korzystający odsprzedając firmie leasingowej swoje środki trwałe przestaje być właścicielem i staje się użytkownikiem danego dobra. W zamian odzyskuje środki finansowe dotychczas zamrożone w tych środkach trwałych.

Kaucja Gwarancyjna - oznacza opłatę, jaka ma być uiszczona przez Korzystającego na rzecz Finansującego przeznaczoną na poczet innych płatności wynikającej z Umowy.

Opłaty Leasingowe - oznacza kwoty płatne przez Korzystającego z tytułu leasingu i określone zgodnie z harmonogramem płatności.

Opłata Manipulacyjna - oznacza opłatę, jaka ma być uiszczona przez Korzystającego z tytułu zawarcia Umowy.

Opłata za Finansowanie przed Dostawą - oznacza opłatę, jaka ma być uiszczona przez Korzystającego z tytułu finansowania nabycia Przedmiotu Leasingu przed Datą Rozpoczęcia Leasingu (np. w procesie importu lub produkcji/budowy środka trwałego).

Opłata Wstępna - oznacza opłatę, stanowiącą udział własny Korzystającego.

Wartość rezydualna (końcowa) – wartość, za jaką Korzystający może odkupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy leasingu.

Szkoda częściowa - występuje, gdy Przedmiot Leasingu zostanie uszkodzony w stopniu umożliwiającym przywrócenie go do stanu poprzedzającego szkodę.

Szkoda całkowita - występuje, gdy Przedmiot Leasingu zostanie utracony, zniszczony lub uszkodzony w stopniu wykluczającym dalsze z niego korzystanie. Na skutek wystąpienia szkody całkowitej Umowa leasingu wygasa.

Hipotetyczna wartość netto – minimalna wartość końcowa, za którą, zgodnie z ustawami podatkowymi, dotychczasowy Korzystający może wykupić przedmiot leasingu. Wartość ta obliczana jest jako wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczone według metody degresywnej z uwzględnieniem współczynnika 3.